வியாகுலமாதா குருசடி


புனித சூசையப்பர் ஆலயத்திற்கு எதிரே, கொடிமரத்திற்கு பின்புறம் அமைந்திருக்கிறது வியாகுலமாதா குருசடி. ஆலயத்திற்கு எதிர்புறம் குருசடி அமைப்பது புனித சவேரியாருடைய பாணி. மேலும், வியாகுலமாதா குருசடிக்கு மேல் அமைந்துள்ள இரட்டைக் குருசு (சிலுவை) போர்ச்சுக்கல் நாட்டினருடைய சிலுவை அடையாளம். ஆகவே, வியாகுலமாதா குருசடியை போர்ச்சுக்கல் நாட்டு இயேசு சபைக் குருக்கள் கட்டியிருக்கலாம் எனக்கருதுகிறேன். எப்பொழுது கட்டப்பட்டது என்பதற்கு கல்வெட்டோ அல்லது எழுத்து பூர்வமான ஆதாரங்களோ இல்லை. வியாகுலமாதா சபைச் சகோதரி யேசுமரி சூசை தாயார் இங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருப்பதாகக் கூட வாய்வழிச் செய்தி உண்டு. வியாகுலமாதா சபையினர் (கொம்பிரியர் சபை) இக்குருசடியைப் பராமரித்து வருகின்றனர். தாய்ப்பால் சுரக்காத தாய்மார், இக்குருசடியில், தாய்ப்பால் சுரக்க, வேண்டுதல் செய்யும் போது அவர்களுக்கு தாய்ப்பால் சுரக்கிறது என்கிறார்கள். பசு கன்று ஈணும் போதும், ஆடு குட்டி போடும் போதும், முதல் பால் கரந்து இக்குருசடியில் வளித்து வேண்டுகிறார்கள். (திரு. அமல்ராஜ் கோஸ்தா).