புனித சூசையப்பருக்கு செபம்

புனித சூசையப்பர் புகழ்மாலை

சுவாமி கிருபையாயிரும்.

கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும்.

சுவாமி கிருபையாயிரும்.

கிறிஸ்துவே, எங்கள் பிரார்த்தனையைக் கேட்டருளும்.

கிறிஸ்துவே, எங்கள் பிரார்த்தனையை நன்றாகக் கேட்டருளும்.

பரமண்டலங்களிலே இருக்கிற பிதாவாகிய சர்வேசுரா!

-எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்த சுதனாகிய சர்வேசுரா!

-எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

தூய ஆவியாகிய சர்வேசுரா!

-எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

தமத்திருத்துவமாயிருக்கிற ஏக சர்வேசுரா!

-எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

புனித மரியாயே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தாவீது இராஜாவின் கீர்த்தி பெற்ற புத்திரனே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பிதாப்பிதாக்களின் மகிமையே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தேவ தாயாரின் பத்தாவே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கன்னிமரியாளின் கற்புள்ள காவலனே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தேவகுமாரனை வளர்த்த தகப்பனே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கிறிஸ்துநாதரை உற்சாகப் பற்றுதலுடன் காப்பாற்றினவரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

திருக்குடும்பத்தின் தலைமையானவரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தம நீதிமானான புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தம விரத்தரான புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தம விவேகமுடைத்தான புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தம தைரியசாலியான புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தம கீழ்ப்படிதலுள்ளவரான புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தம பிரமாணிக்கமுள்ளவரான புனித சூசையப்பரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பொறுமையின் கண்ணாடியே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தரித்திரனின் அன்பனே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தொழிலாளிகளுக்கு மாதிரிகையே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.


சம்சார வாழ்க்கையின் ஆபரணமே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கன்னிகையின் காவலனே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

குடும்பங்களுக்கு ஆதரவே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கஸ்திப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதலே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

வியாதிக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கையே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

மரிக்கிறவர்களுக்கு பாதுகாவலரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பசாசுகளை நடுநடுங்கச் செய்கிறவரே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பரிசுத்த திருச்சபையின் பரிபாலனே!

-எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே!

-எங்கள் பாவங்களைப் போக்கியருளும் சுவாமி.

உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே!

-எங்கள் பிரார்த்தனையைக் கேட்டருளும் சுவாமி.

உலகின் பாவங்களைப் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே!

-எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

முதல்வர்: கர்த்தர் அவரை தமது வீட்டின் எஜமானாக ஏற்படுத்தினார்.

துணைவர்: அவருடைய உடைமைகளை எல்லாம் நடப்பிக்கவும் ஏற்படுத்தினார்.

செபிப்போமாக!

சர்வேசுரா சுவாமி! உம்முடைய மகா புனித மாதாவின், பரிசுத்த பத்தாவாக, முத்தனான சூசையப்பரை, மனோவாக்குக் கெட்டாத பராமரிக்கையால் தெரிந்துக் கொள்ளத், திருவுளமானீரே!

பூலோகத்தில், அடியோர்களை ஆதரிக்கிறவரென்று, எங்களால் வணங்கப்படுகிற அவர், பரலோகத்தில், எங்களுக்காக மனு பேசுகிறவராய் இருக்கும் படிக்கு, நாங்கள் பாத்திரவான்களாக, தேவரீர் அனுக்கிரகம் செய்தருள வேண்டுமென்று மன்றாடுகிறோம்.

பிதாவோடும், தூய ஆவியோடும், சதாகாலமும் ஜீவியருமாய், இராச்சிய பரிபாலனம் பண்ணுகிற ஆண்டவரே!

-ஆமென்.

நவநாள் செபம்

கூட்டப்புளியில் குடிகொண்டிருக்கும் எங்கள் நல்ல தந்தை புனித சூசையப்பரே!

உமது அடைக்கலம் மிகவும் மகத்தானது!
வல்லமை மிக்கது!

இறைவனின் சந்நிதியில் உடனடி பலன் அளிக்க வல்லது.

எனவே, என் எண்ணங்களையும், ஆசைகளையும் உமது அடைக்கலத்திலே வைக்கிறேன்.

(உங்களுக்கு தேவையான வரங்களை கேட்கவும்)

எங்கள் நல்ல தந்தை புனித சூசையப்பரே!

நான் இப்பொழுது உம்மிடத்தில் கூறியதை, எல்லாம் வல்ல எங்கள் ஆண்டவரும், உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம், உமது வல்லமைமிக்க பரிந்துரையால் கேட்டுப் பெற்றுத்தாரும்.

இதைச் செய்வதன் மூலம், மறு உலகில், உமக்குள்ள வல்லமையை, எல்லாம் வல்ல நம் கடவுளாகிய தந்தையிடம் சொல்லி, நன்றி செலுத்தக் கடமைப்படுவேன்.

நல்ல தந்தை புனித சூசையப்பரே!

உம்மையும், உம் திருக்கரங்களில் உறங்கும் இயேசுவையும், சதா காலமும் எண்ணி பூரிப்படைய தயங்கியதில்லை.

அவர், உம் மார்போடு சாய்ந்து தூங்கும் வேளையில், அவரைத் தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை.

அவரை என் பொருட்டு, இணைத்து அணைத்துக் கொள்ளும்.
என் பெயரால், அவர் நெற்றியில் முத்தமிடும்.
நான் இறக்கும் தருணத்தில், அந்த முத்தத்தை எனக்குத் தரும்படி கூறும்.

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆன்ம காவலரே!

எங்களுக்காக மன்றாடும். - ஆமென்.

புனித சூசையப்பரிடம் செபம்

மகா பாக்கியம் பெற்ற புனித சூசையப்பரே!

எங்களுடைய துன்ப வேளையில் உமது பரிசுத்த பத்தினியின் உதவியை இரந்து மன்றாடின பின்பு, உமது பாதுகாவலையும் நம்பிக்கையோடு தேடி வருகிறோம்.

தேவ தயாபரரான, ஜென்மப் பாவமில்லாமல் உற்பவித்த, புனித கன்னிமரியாளிடத்தில் உமக்குள்ள சிநேகத்தின் பெயராலும், திவ்விய குழந்தை இயேசுநாதருக்கு, நீர் காண்பித்த தந்தையின் அன்பைக் குறித்தும், உம்மிடத்தில் நாங்கள் கேட்கும் மன்றாட்டு ஏதென்றால்...

(உங்களுக்கு தேவையான வரங்களை கூட்டப்புளி நல்ல தந்தை புனித சூசையப்பரிடம் கேட்கவும்.)

மேலும்,

இயேசுகிறிஸ்துநாதர், தமது இரத்தத்தால் நமக்காக சம்பாதித்த சுதந்திரத்தை, தேவரீர் கிருபையாய்ப் பார்க்கவும், எங்கள் இக்கட்டிலே, உமது பலமுள்ள ஒத்தாசையால் துணையாயிருக்கவும் மன்றாடுகிறோம்.

ஓ! திவ்விய குடும்பத்தை, உத்தம ஞானத்தோடு நடத்திவந்த கைத்தாதையே!

இயேசுகிறிஸ்து தம்முடையவர்களாக தெரிந்து கொண்ட மக்களைப் பராமரித்தருளும்!

ஓ! மிகவும் அன்பு நிறைந்த எங்கள் தகப்பனே!

நாங்கள் எவ்வித தவற்றிலும் கேட்டிலும் விழாதபடி, எங்களைக் காப்பாற்றும்!

ஓ! எங்களைப் பாதுகாத்தருளும்படி மேலான வல்லமையுள்ளவரே!

எங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில், கருணையுடன் எங்களுக்குத் துணையாய் நிற்பீராக.

திவ்விய பாலகன், முன்னாள் சாவின் ஆபத்துக்குத் தப்பித்துக் கொள்ளும்படி, தேவரீர் எவ்விதம் ஏதுவாயிருந்தீரோ, அவ்விதமே இறைவனுடைய திருச்சபையையும், பசாசின் வலையிலும் எவ்வித ஆபத்திலும் இருந்தும் பாதுகாத்தருளும்!

உமது பாதுகாவல் இடைவிடாமல் என்றும் இருக்கக்கடவது!

உமது புண்ணிய மாதிரிகையாலும், உம்முடைய உதவியின் துணையாலும், நாங்கள் எல்லோரும் புனிதராய் வாழ்ந்து, பக்தியாய் இறந்து, விண்ணுலகில் முடிவில்லாப் பேறு பெற்று வாழும்படி கிருபை செய்ய, உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

- ஆமென்.