புனித லூர்து மாதா கெபி (கோரி)


புனித சூசையப்பர் ஆலயத்திற்கு நேர் தெற்கில், கடற்கரைக்கு மிக அருகாமையில் அமைந்திருக்கும் கட்டிடம்தான் “கோரி” என்று அழைக்கப்படுகிறது. கோரி எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது என்ற எந்தத் தகவலும் இல்லை. ஆனால், கோரி கட்டி 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கும் எனக்கருதுகிறேன். கோரிக்கு மேல் ஒரு கண்ணாடிக் கூண்டு இருந்தது. அக்கூண்டில் நாள்தோறும் இரவில் விளக்கு வைப்பது வழக்கம். கன்னியாகுமரியில் கலங்கரை விளக்கு (Light House) கட்டுவதற்கு முன், அப்பகுதி கடலோடிகளுக்கு இவ்விளக்குதான் கலங்கரை விளக்காக இருந்திருக்கிறது. 1970 ஆம் ஆண்டு வரை இந்த விளக்கு தினமும் ஏற்றப்பட்டு வந்திருக்கிறது. கோரியின் முன்புறம் ஒரு சுரூபம் வைக்கும் அளவுக்கு ஒரு இடம் இருந்தது. அந்த இடத்தில் அருட்பணி. V. இருதயராஜ் அவர்களால் 11-2-1971 ஆம் ஆண்டு பங்குக் கோயிலிலிருந்த லூர்து மாதா சுரூபம் வைக்கப்பட்டு வழிபாடுகள் நடக்கின்றன. வருடா வருடம் 10 நாட்கள் திருவிழா கொண்டாடுகிறார்கள். விபூதித்திருநாளுக்கு முன்வரும் 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவிழா முடிவடையும். இத்திருவிழா பாடல் பூசையில்தான் வழக்கமாக புனித சூசையப்பர் திருவிழாவின் பாரம்பரியமிக்க அறிக்கை வாசிக்கப்படும். 26-12-2004 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட ஆழிப்பேரலையால் பழுதுபட்ட கோரிக்கட்டிடம் ஏப்ரல் 2005ல் புதுப்பிக்கப்பட்டது. (தகவல்: திரு. I. தேவராஜ் பர்னாந்து- பணி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்)