குருக்கள் & அருட்சகோதரிகள்

மண்ணின் மைந்தர் - குருக்கள்

அருட்தந்தை. பவுல் அலங்காரம்
அருட்தந்தை. அந்தோணி பர்னாண்டோ
அருட்தந்தை. அல்போன்ஸ்
அருட்தந்தை. லியோ ஜெயசீலன்
அருட்தந்தை. தேவ நவமணி
அருட்தந்தை. ஜோ ஆண்ட்ரூ ச.ச
அருட்தந்தை. மரிய ஜாண் கோஸ்தா
அருட்தந்தை. லெரின் டிரோஸ்
அருட்சகோதரர். ஜெரோம் பூபால் ராயர் செ.தா
அருட்தந்தை. அமல உதயம் க.ச
அருட்தந்தை. அமலன் மனுவேல் ச.ச
அருட்தந்தை. அமலன்
அருட்தந்தை.சகாய லயோலோ ஜெனிஸ்டன்
சகோ. சகாய பெனடிக்ட்மண்ணின் மைந்தர் - அருட்சகோதரிகள்

 1. Sr. Decla - OSM
 2. Sr. Marsalosa - OSM
 3. Sr. Jecintha - OSM
 4. Sr. Vijily - OSM
 5. Sr. Florin Mary - OSM
 6. Sr. Auxilia Pommy - OSM
 7. Sr. Jeyarani - OSM
 8. Sr. Agatha - OSM
 9. Sr. Nirosha - OSM
 10. Sr. Mary Laura - OSM
 11. Sr. Magnificat - FMA
 12. Sr. Majella - FMA
 13. Sr. Jothi - FMA
 14. Sr. Smitha - FMM
 15. Sr. Sangeetha - FMM
 16. Sr. Sheeba - FSM
 17. Sr. Josephin Starla - FSM
 18. Sr. Emitha - FSM
 19. Sr. Asisi
 20. Sr. Mettilda
 21. Sr. Sahaya Lilly - SSA
 22. Sr. Smitha - St. Anns
 23. Sr. Florence - St. Anns
 24. Sr. Saroja - St. Anns
 25. Sr. Romana - St. Anns
 26. Sr. Vilba - St. Anns
 27. Sr. Viji - St. Anns
 28. Sr. Lelinta - St. Anns
 29. Sr. Thiravidaselvi - SHS
 30. Sr. Ezhil - SHS
 31. Sr. Narmatha - DMI
 32. Sr. Jesi - DMI
 33. Sr. Saronciya - DMI
 34. Sr. Sinthiya
 35. Sr. Rakeshni -Adaikamatha
 36. Sr. Jenice - OSM
 37. Sr. Roselin
 38. Sr. Diana - FMA