ஊர் நிர்வாகக்குழு

 

கூட்டப்புளி - ஊர் நலக்கமிட்டி

குறிப்பு: தற்போதைய கூட்டப்புளி ஊர்நலக்கமிட்டியில் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் ஆகிய பதவிகள் இல்லை.

 

செயற்குழு உறுப்பினர்கள்

வ.எண் புகைப்படம் பெயர் வார்டு
1. உயர்திரு. வால்கன்ஸ் 17
2. உயர்திரு. வினி 17
3. உயர்திரு. ரைமண்ட் 18
4. உயர்திரு. ஜூடு 19
5. உயர்திரு. வில்சன் 19
6. உயர்திரு. அகிலன் 19
7. உயர்திரு. ஜெமி 19
8. உயர்திரு. டெரின்ஸ் 20
9. உயர்திரு. இஞ்ஞாசி 20
10. உயர்திரு. பன்னீர் 20
11. உயர்திரு. ஜோசப் 20
12. உயர்திரு. ராஜா 20
13. உயர்திரு. பொனிப்பாஸ் 21
14. உயர்திரு. ராபர்ட் 21
15. உயர்திரு. ஜெர்சன் 21
16. உயர்திரு. ஆன்றோ 21
17. உயர்திரு. டெலஸ் 21
18. உயர்திரு. கிளமென்ட் 21
19. உயர்திரு. செல்வன் 21
20. உயர்திரு. வதனன் சுனாமி நகர்

நிதிக்குழு உறுப்பினர்கள் (கல்யாண மண்டபம் / கடைகள்)

வ.எண் புகைப்படம் பெயர் வார்டு
1. உயர்திரு. வால்கன்ஸ் 17
2. உயர்திரு. ரைமண்ட் 18
3. உயர்திரு. ஜூடு 19
4. உயர்திரு. டெரின்ஸ் 20
5. உயர்திரு. ராபர்ட் 21
6. உயர்திரு. ஆன்றோ 21

வங்கி கணக்காளர்கள்

வ.எண் புகைப்படம் பெயர் வார்டு
1. உயர்திரு. ஜூடு 19
2. உயர்திரு. டெரின்ஸ் 20
3. உயர்திரு. ராபர்ட் 21

தொழில் சம்பந்தமான குழு

வ.எண் புகைப்படம் பெயர் வார்டு
1. உயர்திரு. ரைமண்ட் 18
2. உயர்திரு. வில்சன் 19
3. உயர்திரு. ஜெமி 19
4. உயர்திரு. பன்னீர் 20
5. உயர்திரு. ஆன்றோ 21
6. உயர்திரு. டெலஸ் 21
7. உயர்திரு. வதனன் சுனாமி நகர்

அரசு சம்பந்தமான குழு

வ.எண் புகைப்படம் பெயர் வார்டு
1. உயர்திரு. வால்கன்ஸ் 17
2. உயர்திரு. ஜூடு 19
3. உயர்திரு. அகிலன் 19
4. உயர்திரு. குபேர் 19
5. உயர்திரு. ராஜா 20
6. உயர்திரு. பொனிப்பாஸ் 21
7. உயர்திரு. கிளமென்ட் 21