பாடத்தொகுதிகள்

). பொதுக்கல்வி


தொகுதி-1: (GROUP CODE No. : 102)


இயற்பியல், வேதியியல், கணினி அறிவியல், கணிதவியல்
தொகுதி-2: (GROUP CODE No. : 103)


இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல், கணிதவியல்
தொகுதி-3: (GROUP CODE No. : 302)


கணினி அறிவியல், பொருளியல், வணிகவியல், கணக்குப்பதிவியல்
தொகுதி-4: (GROUP CODE No. : 304)


வரலாறு, பொருளியல், வணிகவியல், கணக்குப்பதிவியல்
) தொழிற்கல்வி


(GROUP CODE No. : 1762)


கணக்குப்பதிவியல் & தணிக்கையியல், வணிகவியல், கணினி பயன்பாடுகள்