புனித சூசையப்பர் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள்

 

திருமதி. இ.அமல மேரி 1ம் வகுப்பு
திருமதி. பீ.சகாய ஸ்ருடிரா 2ம் வகுப்பு
திருமதி. சூ.சகாயமேரி ஜெல்டன் 3ம் வகுப்பு
செல்வி. சூ.ஜாக்குலின் மேரி 4ம் வகுப்பு

திருமதி. அ.பிளெய்ஸி

(தலைமையாசிரியை)

5ம் வகுப்பு