புனித மரியன்னை தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள்

 

சகோ. ரோசாரி 1ம் வகுப்பு
திருமதி. சுமதி 2ம் வகுப்பு
திருமதி. ஜோசப் அலங்கார லதா 3ம் வகுப்பு
திருமதி. அமலி ஜோனா 4ம் வகுப்பு

சகோ. அருள் மலர்

(தலைமையாசிரியை)

5ம் வகுப்பு